Na Ostrowiu 1, Gdańsk, Polska

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej jako RODO, wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 bądź w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przekazujemy Państwu poniższe informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 W REMONTOWA SHIPBUILING S.A.

Klauzula nie jest adresowana do pracowników Spółki i kandydatów do pracy.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych (dalej również jako ADO) jest Remontowa Shipbuilding S.A., zwana dalej również Spółką, z siedzibą: 80-958 Gdańsk, ul. Swojska 8, kontakt: tel. 58 309 66 00; e-mil: sekretariat@remontowa-rsb.pl.

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@remontowa-rsb.pl lub drogą pocztową, na adres siedziby Spółki.

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH „PRZEDSTAWICIELI” (M.IN. PRACOWNIKÓW, OSÓB REPREZENTUJĄCYCH DANY PODMIOT/OSOBĘ, W TYM PEŁNOMOCNIKÓW, OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU LUB UDZIELANIA INFORMACJI BĄDŹ WYKONANIA OKREŚLONYCH ZADAŃ) NASTĘPUJĄCYCH PODMIOTÓW:

-Kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Spółki (wykonawców, zamawiających, armatorów, zleceniodawców, usługobiorców, podwykonawców, kooperantów, zleceniobiorców, dostawców);

-Jednostek organizacyjnych, osób prawnych/fizycznych lub innego rodzaju podmiotów współpracujących ze Spółką na innej podstawie niż umowa;

-Podmiotów z otoczenia biznesowego Spółki;

-Innego rodzaju podmiotów kontaktujących się ze Spółką w jakiejkolwiek sprawie

ORAZ DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, BĘDĄCYCH KORESPONDENTAMI WE WŁASNEJ SPRAWIE, INNYMI NIŻ AKTUALNI LUB POTENCJALNI KONTRAHENCI.

1.      CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b. RODO) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 • wystawienia, przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych – jako spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Stoczni (art. 6 ust. lit. c. RODO) – przez okres 6 lat;
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – przez okres 6 lat;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – przez okres 6 lat;
 • udzielania odpowiedzi na reklamacje – jako spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. lit. c. RODO) – przez okres 6 lat;
 • na potrzeby wewnętrzne Stoczni obejmujące w szczególności raportowanie, statystyki, planowanie – jako prawnie uzasadniony interes Stoczni (art. 6 ust. lit f. RODO) – przez okres 6 lat;
 • ochrony obiektów i terenów oraz informacji niejawnych – jako spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. lit. c. RODO) – dane z monitoringu wizyjnego przez okres od 3 do 90 dni, dane w systemie kontroli dostępu – przez okres 7 lat;
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust.1 lit. a. RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

2.      PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do ich sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (w przypadku gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na pdst. zgody lub umowy);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją, w przypadku gdy dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stoczni);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3.      KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. W  niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

4.      ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać udostępnione/przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Stoczni, uczestniczącym w wykonywaniu/realizacji umowy (np. podwykonawcy, firmy obsługujące lub udostępniające systemy i narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne, audytowe);
 • innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki);
 • podmiotom z grupy kapitałowej do której należy Stocznia;
 • podmiotom/ instytucjom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy państwowe).

5.      PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w przypadkach prawnie uzasadnionych.

6.      ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jeżeli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to pochodzą one od podmiotu, na rzecz którego Pani/Pan działa lub strony umowy zawartej ze Spółka, bądź też z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.

W przypadku pozyskania informacji w inny sposób niż bezpośrednio od Pani/Pana, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, dane identyfikacyjne nadana przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne), dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), dane dot. miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji, posiadanych uprawnień zawodowych, lub też inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH KONTRAHENTAMI LUB POTENCJALNYMI KONTRAHENTAMI

1.      CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b. RODO) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 • wystawienia, przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych – jako spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Stoczni (art. 6 ust. lit. c. RODO) – przez okres 6 lat;
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – przez okres 6 lat;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – przez okres 6 lat;
 • udzielania odpowiedzi na reklamacje – jako spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. lit. c. RODO) – przez okres 6 lat;
 • na potrzeby wewnętrzne Stoczni obejmujące w szczególności raportowanie, statystyki, planowanie – jako prawnie uzasadniony interes Stoczni (art. 6 ust. lit f. RODO) – przez okres 6 lat;
 • ochrony obiektów i terenów oraz informacji niejawnych – jako spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. lit. c. RODO) – dane z monitoringu wizyjnego przez okres od 3 do 90 dni, dane w systemie kontroli dostępu – przez okres 7 lat;
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust.1 lit. a. RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

2.      PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do ich sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (w przypadku gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na pdst. zgody lub umowy);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją, w przypadku gdy dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stoczni);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3.      KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. W  niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

4.      ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać udostępnione/przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Stoczni, uczestniczącym w wykonywaniu/realizacji umowy (np. podwykonawcy, firmy obsługujące lub udostepniające systemy i narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne, audytowe);
 • innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki);
 • podmiotom z grupy kapitałowej do której należy Stocznia;
 • podmiotom/ instytucjom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy państwowe).

5.      PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w przypadkach prawnie uzasadnionych.

6.      ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jeżeli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to pochodzą one z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.

W przypadku pozyskania informacji w inny sposób niż bezpośrednio od Pani/Pana, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, dane identyfikacyjne nadana przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne), dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), dane dotyczące posiadanych uprawnień zawodowych, referencji, zezwoleń/koncesji, płynności finansowej i wypłacalności, szczegółów umowy ubezpieczenia, lub też inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH Z AKCJI REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. ORAZ PEŁNOMOCNIKÓW OSÓB UPRAWNIONYCH Z AKCJI REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.

1.      CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:

 • prowadzenia księgi akcyjnej oraz wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów – (Art. 6 ust. 1 lit c. RODO) spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności dotyczących:
 • umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 • umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki;
 • ustalania faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Spółka przetwarza dane identyfikujące Akcjonariusza w zakresie niezbędnym do ustalenia i realizacji praw akcjonariusza, wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

2.      ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych, a w szczególności:

 • inni Akcjonariusze (w związku  z ich prawem do przeglądania listy Akcjonariuszy);
 • podmioty świadczące usługi w związku z organizacją Walnego Zgromadzenia (w szczególności usługi: prawne,  notarialne, informatyczne);
 • sądy, urzędy skarbowe;
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, audytowe, biegli rewidenci.

3.      OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres:

 • trwania uprawnienia z akcji;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO – do momentu ustania interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

4.      KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest niezbędne do wpisania do księgi akcyjnej, ustalenia Pani/Pana uprawnień i wykonywania przez Panią/Pana swoich praw z akcji.

Jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej z akcji Spółki, podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez Panią/Pana w imieniu mocodawcy przysługujących mu praw z akcji.

Jeżeli jest Pani/Pan zastawnikiem, użytkownikiem akcji, podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez Panią/Pana praw przysługujących z akcji.

5.      PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO ;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją, w przypadku gdy dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stoczni);
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 21 RODO;
 • w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.      PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Spółka nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

7.      ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WCHODZĄCYCH LUB WJEŻDŻAJĄCYCH NA TEREN REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.

MONITORING WIZYJNY ORAZ SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

1.Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu – kontroli ruchu osobowego (SKD) w Remontowa Shipbuilding S.A. (zwanej dalej „Spółką”) jest zapewnienie:

 • ochrony obiektu portowego jakim jest Remontowa Shipbuilding S.A. (zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia);
 • ochrony zdrowia i życia osób znajdujących się na terenie Spółki;
 • ochrony informacji niejawnych;
 • ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

2.Materiały pozyskane w trakcie monitoringu oraz SKD wykorzystane są wyłącznie w celu wskazanym w pkt. 1.

3.Monitoring umożliwia zbieranie, utrwalanie oraz przechowywanie danych wszystkich osób przebywających na terenie monitorowanych,  a w szczególności, takich danych jak: wizerunek, numery tablic rejestracyjnych pojazdów (samochody, motocykle) i numery boczne pojazdów.  System nie  rejestruje dźwięku.

4.W ramach SKD ma miejsce zbieranie oraz przechowywanie następujących danych wszystkich osób przebywających na terenie Spółki: imię i nazwisko, nazwa firmy (dotyczy osób zatrudnionych na terenie Spółki), nr identyfikacyjny/ewidencyjny, nr dokumentu tożsamości (dotyczy osób innych niż zatrudnione na terenie Spółki – np. interesanci), marka i nr rejestracyjny pojazdu.

5.W systemie monitoringu oraz SKD rejestrowane są zdarzenia, stwarzające potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia znajdującego się na terenie Stoczni (imię i nazwisko, nazwa firmy zatrudniającej, data zdarzenia, rodzaj zdarzenia).

6.Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz SKD w Spółce są zgodne z przepisami:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-dalej RODO;
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 r. poz. 1000 z późn. zmianami);
 • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U z 2018r. 2142);
 • Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692);
 • -Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539);
 • -Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.);
 • -Ustawy o ochronie informacji niejawnych (t. j. U. z 2019 r., poz. 742);
 • -Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683).

7.Miejsca objęte monitorowaniem oznakowane są piktogramem zawierającym obraz kamery.

8.Monitoringiem objęty jest cały teren Spółki, z uwzględnieniem postanowień pkt. 9.

9.Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym nie naruszają godności oraz innych dóbr osobistych pracowników i osób przebywających na terenie Spółki, jak również zasad wolności i niezależności związków zawodowych działających na terenie Spółki. Monitoringiem nie są objęte w szczególności następujące pomieszczenia: szatnie, stołówki, pomieszczenia sanitarne, palarnie, łazienki, toalety, pomieszczenia udostępniane związkom zawodowym.

10.Wejście na teren Spółki oraz miejsca objęte monitoringiem są oznakowane poprzez umieszczenie piktogramu zawierającego obraz kamery wraz z napisem „Teren monitorowany” oraz zawierają ogólną informację dot. przetwarzania danych osobowych, a także odsyłają do innych warstw informacyjnych zawierających szczegółowe informacje, zgodne z Art. 12 i 13 RODO (spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane).

11.Monitoring funkcjonuje całodobowo.

12.Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osób, których dane są przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym i Systemem Kontroli Dostępu (SKD):

a) ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych (dalej również jako ADO) jest Remontowa Shipbuilding S.A., zwana dalej również Spółką, z siedzibą: 80-958 Gdańsk, ul. Swojska 8, kontakt: tel. 58 309 66 00; e-mail: sekretariat@remontowa-rsb.pl.

b) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@remontowa-rsb.pl lub drogą pocztową, na adres siedziby Spółki.

c) ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 • W systemie SKD przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy (dotyczy osób zatrudnionych na terenie Spółki), nr identyfikacyjny/ewidencyjny, nr dokumentu tożsamości (dotyczy osób innych niż zatrudnione na terenie Spółki – np. interesanci), marka i nr rejestracyjny pojazdu.
 • W systemie monitoringu oraz SKD rejestrowane są zdarzenia, które mogą narazić na niebezpieczeństwo osoby lub mienie znajdujące się na terenie Stoczni (imię i nazwisko, nazwa firmy zatrudniającej, data zdarzenia, rodzaj zdarzenia), a dotyczące: kontroli stanu trzeźwości, kontroli bagażu, kontroli manualnej, kontroli przepustek/kontroli dostępów, stosowania urządzeń technicznych do wykrywania przedmiotów lub substancji zabronionych.

d) CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w związku z funkcjonującym w Stoczni monitoringiem wizyjnym i system kontroli dostępu, w następujących celach:

 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym i ochrony mienia – podstawą prawną przetwarzanie jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO (Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w związku z Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692), Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U z 2017r. 2213), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539);
 • zapobiegania zdarzeniom, które mogą narazić na niebezpieczeństwo życie/zdrowie osób lub mienie znajdujące się na terenie ADO – podstawą prawną przetwarzania jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO (Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w związku z przepisami  Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539); Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U z 2018r.  2142);
 • ochrony informacji niejawnych – podstawą prawną przetwarzania jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO (Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w związku z Ustawą o ochronie informacji niejawnych (t. j. U. z 2019 r., poz. 742); Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683);
 • ochrony informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa oraz innych, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO (Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

e) ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom, które na zlecenie Spółki wykonują czynności wspierające jego działalność (agencja ochrony mienia i osób, firma świadcząca usługi IT);
 • podmiotom, które wykażą potrzebę dostępu do danych oraz podmiotom upoważniającym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (policja, sądy, urzędy skarbowe).

f) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • dane z monitoringu wizyjnego – od 3 do 90 dni licząc od dnia nagrania;
 • dane z systemu kontroli dostępu –przez okres 7 lat licząc od końca roku w którym miało miejsce ostatnie wejście na teren Spółki.

g) KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu wstęp/wjazd na teren Spółki.

h) PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją, w przypadku gdy dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stoczni);
 • w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Spółka nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

j) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

WNIOSEK-O-UDOSTĘPNIENIE-NAGRANIA-Z-MONITORINGU-WIZYJNEGO
WZÓR-OZNAKOWANIA-INFORMUJĄCEGO-O-OBJĘCIU-MONITORINGIEM-WIZYJNYM

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ KOOPERANTÓW I WYKONUJĄCYCH PRACE/ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA TERENIE REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.

 

1.      CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:

 • 6 ust. 1 lit. c. RODO – spełnienie obowiązku prawnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Art. Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych;
 • 6 ust. 1 lit. c. RODO – spełnienie obowiązku prawnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej w sprawie bhp przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających
 • 6 ust. 1 lit. f. RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegająca na zapewnieniu odpowiedniej jakości prac spawalniczych zgodnie z wymaganiami normy ISO 9606, ISO 14732, towarzystw klasyfikacyjnych i armatorów – weryfikacja certyfikatów spawalniczych;
 • 6 ust. 1 lit. f. RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegająca na zapewnieniu bhp na jego terenie (nakładanie kar za nie przestrzeganie przepisów z zakresu BHP i P.Poż. oraz ochrony środowiska);
 • 6 ust. 1 lit. f. RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w razie awarii i innych nieprzewidzianych/niebezpiecznych zdarzeń (podejmowanie działań w razie sytuacji nadzwyczajnych);
 • 6 ust. 1 lit.f. RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegająca na zapewnieniu poprawności merytorycznej wykonywanej dokumentacji technicznej/technologicznej;
 • 6 ust. 1 lit. c. RODO – spełnienie obowiązku prawnego określonego w Art. 208 Kodeksu Pracy, polegającego na obowiązku współdziałania pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli Pani/Pana danych osobowych nie otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, iż uzyskaliśmy je od firmy/podmiotu na rzecz którego wykonuje Pani/Pan pracę/świadczy usługi.

2.      ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL lub nr i seria dokumentu tożsamości), dane dotyczące kwalifikacji zawodowych zawarte w certyfikatach/zaświadczeniach o kwalifikacjach zawodowych, nazwa pracodawcy i zajmowane stanowisko; dane kontaktowe;

3.      ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na pdst. przepisów prawa do uzyskania danych (np. audytorzy, przedstawiciele towarzystw klasyfikacyjnych);

4.      OKRES PRZECHOWYWANIA

Pana dane osobowe przechowywane będą:

 • dane dotyczące kwalifikacji – przez okres 6 lat licząc od końca roku w którym wygasła umowa pomiędzy Remontowa Shipbuilding S.A. a firmą Panią/Pana zatrudniającą;
 • dane identyfikacyjne zbierana w związku ze szkoleniami bhp i p.poż – przez okres 6 lat licząc od końca roku w którym miało miejsce szkolenie;
 • dane dot. kwalifikacji poddźwigowego/upoważnień – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 • dane dot. nałożonych kar – przez okres 1 roku licząc od końca roku w którym miało miejsce zdarzenie;
 • dane kontaktowe – przez okres współpracy/zatrudnienia u kooperanta;
 • dane osób sporządzających dokumentację techniczną/technologiczną (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, dane kontaktowe) – przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym zakończy się budowa jednostki.

5.      KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

 • Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, nie podanie ich skutkować będzie niemożnością wykonywania pracy/świadczenia usług na terenie Remontowa Shipbuilding S.A.
 • W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne, aby interesy te ADO mógł zrealizować.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, informacje dotyczące testu równowagi może Pan uzyskać na swoje żądanie skierowane do ADO. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę pomiędzy naszym uzasadnionym interesem a Pani/Pana prywatnością.

6.     PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Remontowa Shipbuilding S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Remontowa Shipbuilding S.A. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.     PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Spółka nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

8.     ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.