Na Ostrowiu 1, Gdańsk, Polska

Skontaktuj się z Nami

Tomasz Namsolleck
Tomasz Namsolleck
Prezes zarządu i dyrektor zarządzający

Lorem est curabitur feugiat vestibulum nunc, consectetuer etiam facilisis consequat sit ligula. Tempor est luctus arcu metus. Tellus turpis nulla luctus malesuada, pellentesque libero integer, ipsum ut elementum sapien id placerat aliquam, quisque in, aenean nulla id. Posuere nulla luctus…

Czesław Radzicki
Czesław Radzicki
Dyrektor realizacji projektów

Lorem est curabitur feugiat vestibulum nunc, consectetuer etiam facilisis consequat sit ligula. Tempor est luctus arcu metus. Tellus turpis nulla luctus malesuada, pellentesque libero integer, ipsum ut elementum sapien id placerat aliquam, quisque in, aenean nulla id. Posuere nulla luctus…

Waldemar Karwat
Waldemar Karwat
Kierownik projektu

Lorem est curabitur feugiat vestibulum nunc, consectetuer etiam facilisis consequat sit ligula. Tempor est luctus arcu metus. Tellus turpis nulla luctus malesuada, pellentesque libero integer, ipsum ut elementum sapien id placerat aliquam, quisque in, aenean nulla id. Posuere nulla luctus…

Formularz kontaktowy

  Informacje dla Aukcjonariuszy

  Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 01 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w Sali Tradycji Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku ul. Na Ostrowiu 1.

  Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w  2021r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., wraz z propozycją podziału zysku.
  6. Podjęcie uchwał  w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego – w 2021r.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2021r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021r.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021r.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021r.
  11. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  Zarząd STAL-REM S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do odbioru dokumentów akcji (jeżeli akcjonariusz dotychczas ich nie odebrał) oraz do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w celu ich dematerializacji. Odbiór/złożenie dokumentów akcji może nastąpić od dnia 21 października 2020r., w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 58 307 21 40. Dokument z MSiG do wglądu poniżej

  Adres

  ul. Na Ostrowiu 1
  80-958 Gdańsk, Polska