Na Ostrowiu 1, Gdańsk, Polska

Skontaktuj się z Nami

Tomasz Namsolleck
Tomasz Namsolleck
Prezes zarządu

Tomasz posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży stoczniowej jako kierownik działu budowy kadłubów, pracrurarskich oraz przebudów statków i konstrukcji pływających.Kierował zespołami planowania i przygotowania technologiioraz realizacji różnorodnych projektów stoczniowych. Z pasją obserwuje nowe rozwiązania technologiczne dla budownictwa morskiego które można…

Waldemar Karwat
Waldemar Karwat
Kierownik projektu

Od 30 lat buduje, przebudowuje i remontuje obiekty pływające. Specjalista w branży stalowej.

Rafał Kukliński
Rafał Kukliński
Kierownik produkcji

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Spawacz, następnie jako Mistrz Produkcji. Ukończył szkolenie pozwalające objęcie stanowiska Koordynatora produkcji prac stalowych.

Formularz kontaktowy

  Informacje dla Aukcjonariuszy

  STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000053261, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru 15.10.2001 r.

  Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 29 maja 2024r. o godz. 13.00 w budynku nr 705A (budynek sąsiadujący z siedzibą spółki) Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku ul. Na Ostrowiu 1.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023r., sprawozdania finansowego za 2023r. wraz z propozycją podziału zysku.
  5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych w pkt-ach 4-5.
  7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania obowiązków w 2023r.
  8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz ze zmianą liczby jej członków oraz ich wynagrodzenia.
  9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  Zarząd STAL-REM S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do odbioru dokumentów akcji (jeżeli akcjonariusz dotychczas ich nie odebrał) oraz do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w celu ich dematerializacji. Odbiór/złożenie dokumentów akcji może nastąpić od dnia 21 października 2020r., w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 58 307 21 40. Dokument z MSiG do wglądu poniżej

  Adres

  ul. Na Ostrowiu 1
  80-958 Gdańsk, Polska